Информацията на този сайт е актуална до 01.03.2023 г.

НОВ ФЕДЕРИРАН ПОРТАЛ

Информацията на този сайт е актуална до 01.03.2023 г.
ВРЪЗКА КЪМ НОВИЯ ФЕДЕРИРАН ПОРТАЛ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО
+ A | - a | Нулиране

MoTuWeThFrSaSu
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 
27.02.2023
КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР С НАЙ-ЗНАЧИМИТЕ КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ ОБЩИНА БРЕЗОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 2023 ГОДИНА


24.02.2023
Общински план за действие за периода 2021-2023 г.


10.03.2022
КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР С НАЙ-ЗНАЧИМИТЕ КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ ОБЩИНА БРЕЗОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 2022 ГОДИНА


21.06.2022
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО /2021-2027г./ ПРЕЗ 2021 Г.


21.06.2022
Приложение 1.1. ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ОТ МИГ“БРЕЗОВО – БРАТЯ ДАСКАЛОВИ“ ПРЕЗ 2021 Г.


19.04.2021
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО /2014 – 2020 г./ ПРЕЗ 2020 Г.


01.04.2021
План за интегрирано развитие на община Брезово (2021 -2027)


05.01.2021
Културен календар 2021 г.


27.11.2020
Окончателен проект за ОУП на община Брезово


12.05.2020
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО /2014 – 2020 г./ ПРЕЗ 2019 Г.


27.03.2020
Предварителен Проект на Общ Устройствен План на община Брезово


14.02.2020
П Р О Г Р А М А за Управление на кмета на Община Брезово за мандат 2019-2023 година


27.02.2018
Отчет на кмета на община Брезово за работата на Общинска администрация през 2017 г.


01.03.2017
Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Брезово /2014-2020 г./ през 2016 г.


01.03.2017
Отчет на инж. Радньо Манолов - кмет на община Брезово, относно: Работата на Общинска администрация през 2016 г.


12.05.2016
Общински план за развитие на община Брезово 2014-2020


25.02.2016
Програма за управление на община Брезово през мандат 2015-2019 г.


11.03.2015
ОУПO Брезово:
Опорен план
Задание

03.12.2013
Данъците към ОБЩИНА БРЕЗОВО вече могат да се плащат автоматично от цялата страна по Интернет. Плащането става само по ЕГН на физическите лица или ЕИК на фирмите


Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.

За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНАТА И КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПРАЩАНЕ КАКТО СЛЕДВА:

IBAN: BG86STSA93008400520000
BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/
Кл. Раковски

Код за вид плащане:
Данък в/у недвижими имоти: 442100
Данък МПС: 442300
Такса за битови отпадъци: 442400
Такса за административни услуги: 448007

Добре дошли в Брезово
Населени места в общината
География
История
Култура
Спорт
Религия
08. 03.2023

Покана за събиране на оферти чрез провеждане на пазарни консултации, съгласно чл. 44 от ЗОП

ПОКАНА
за събиране на оферти чрез провеждане на пазарни консултации,
сьгласно чл. 44 от ЗОП


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Община Брезово кандидатства за финансиране по процедура BG06RDNP001-7.021 - Вода „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в селските райони“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. с проектно предложение за „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с.Свежен, с.Розовец и с.Пъдарско, общ.Брезово“.
В тази връзка следва да бъдат събрани оферти за извършване на реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в с.Свежен, с.Розовец и с.Пъдарско, общ. Брезово.
Целта на пазарната консултация е получаване на информация, относно пазарната стойност за изпълнение на заложената дейност.
Изисквания към офертите:
Оферти могат да бъдат подавани от местни лица, вписани в ТЪРГОВСКИЯ регистьр (ТР) към Агенцията за вписване, а за оференти - чуждестранни лица, следва да бъде представен документ за правосубектност съгласно националното им законодателство. Изискването за вписване в ТР не се прилага за физически лица.
Оферентите на СМР, местни и чужестранни лица, трябва да бъдат вписани в Централен професионален регистьр на строителя (ЦПРС), съгласно Закона за Камарата на строителите (ЗКС) и да могат да извършват строежи от и/или отделни видове строителни и монтажни работи от трета категория съгласно изискванията на чл.3, ал.2 от ЗКС.
Офертите следва да са изготвени по предоставените към настоящата покана образец, подписани от лице по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП,
Офертите със съответните приложения, трябва да бъдат подадени по електронен път на електронна поща: oba©brezovo.bg или на хартиен носител в административната сграда на Община Брезово на адрес гр. Брезово п.к. 4160, ул. „Г.Димитров“ № 25 в срок до 17:00 часа на 14.03.2023 г. Офертите трябва да бъдат подписани, подпечатани, а подадените по електронен път и сканирани във формат, който не позволява промяна на съдържанието на офертите след тяхното подаване (pdf или jpg или еквивaленти).
Индикативните предложения на участниците и всякаква друга информация, предоставена като резултат от пазарните консултации, ще бъдат публично достьпни в Профила на купувача в ЦАИС ЕОП, с цел спазване на принципите за защита на конкуренцията, недискриминация, публичност и прозрачност, заложени в ЗОП, както и принципа за равнопоставеност на потенциалните участници в предстоящата процедура за вылагане на обществена поръчка (чл. 44, ал. 5 от ЗОП).
С подаване на оферта, всеки от участниците в пазарните консултации се съгласява, че офертата в едно с нейните приложения, както и всякаква друга информация, предоставена от участника като резултат от пазарните консултации, ще бъдат публично достьпни в Профила на купувача в ЦАИС ЕОП, с оглед спазването на изброените принципи и изисквания на българското законодателство.
Настоящата покана за представяне на индикативни оферти не представлява процедура за възлагане на обществена поръчка по смисъла на Закона за обществените поръчки.
Предоставените оферти имат индикативен характер и не са обвързващи в случай на последващо участие при откриването на процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП.

Приложение:
Covid-19
За общината
Проект на нормативни актове
Събития
Съобщения
Търгове
гр.Брезово, п.к.4160, ул. "Г.Димитров" № 25, email: oba@brezovo.bg, факс: 03191/2031

Банкова информация: IBAN: BG86STSA93008400520000

BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/ клон Раковски

Всички права запазени. © 2009-2017 Община Брезово Дизайн и код: vsvcomputers.com |