Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

+ A | - a | Нулиране

MoTuWeThFrSaSu
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
10.03.2022
КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР С НАЙ-ЗНАЧИМИТЕ КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ ОБЩИНА БРЕЗОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 2022 ГОДИНА


21.06.2022
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО /2021-2027г./ ПРЕЗ 2021 Г.


21.06.2022
Приложение 1.1. ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ОТ МИГ“БРЕЗОВО – БРАТЯ ДАСКАЛОВИ“ ПРЕЗ 2021 Г.


19.04.2021
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО /2014 – 2020 г./ ПРЕЗ 2020 Г.


01.04.2021
План за интегрирано развитие на община Брезово (2021 -2027)


05.01.2021
Културен календар 2021 г.


27.11.2020
Окончателен проект за ОУП на община Брезово


12.05.2020
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО /2014 – 2020 г./ ПРЕЗ 2019 Г.


27.03.2020
Предварителен Проект на Общ Устройствен План на община Брезово


14.02.2020
П Р О Г Р А М А за Управление на кмета на Община Брезово за мандат 2019-2023 година


27.02.2018
Отчет на кмета на община Брезово за работата на Общинска администрация през 2017 г.


01.03.2017
Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Брезово /2014-2020 г./ през 2016 г.


01.03.2017
Отчет на инж. Радньо Манолов - кмет на община Брезово, относно: Работата на Общинска администрация през 2016 г.


12.05.2016
Общински план за развитие на община Брезово 2014-2020


25.02.2016
Програма за управление на община Брезово през мандат 2015-2019 г.


11.03.2015
ОУПO Брезово:
Опорен план
Задание

03.12.2013
Данъците към ОБЩИНА БРЕЗОВО вече могат да се плащат автоматично от цялата страна по Интернет. Плащането става само по ЕГН на физическите лица или ЕИК на фирмите


Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.

За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНАТА И КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПРАЩАНЕ КАКТО СЛЕДВА:

IBAN: BG86STSA93008400520000
BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/
Кл. Раковски

Код за вид плащане:
Данък в/у недвижими имоти: 442100
Данък МПС: 442300
Такса за битови отпадъци: 442400
Такса за административни услуги: 448007

Добре дошли в Брезово
Населени места в общината
География
История
Култура
Спорт
Религия
21. 07.2022

ЗАПОВЕД № 724 гр.Брезово, 22.07. 2022 г.

ОБЩИНА БРЕЗОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ гр. Брезово, област Пловдив, ул. ”Г. Димитров” 25, тел.03191/30-10, факс 03191/20-31


ЗАПОВЕД

№ 724

гр.Брезово, 22.07. 2022 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА чл.63 ал. 10, ал. 11 и ал. 14 от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, Решение № 474 на Министерския съвет от 14 юли 2022 год. за приемане на Национален план на Република България за готовност при пандемия на Национален оперативен план за справяне с пандемията от СОVID-19, доклад от дирекция МД и дирекция НЗБ за нарастване на антензивността в разпространението на COVlD-19 и увеличаване на заетостта на болничните легла от пациенти с COVlD-19 за област Пловдив и предвид достигането на Етап 1 от Национален оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19 за област Пловдив, с цел предотвратяване на епидемично разпространение и контрол на епидемичния риск от COVID-19, както и след съгласуване с главния държавен здравен инспектор за въвеждане на временни противоепидемични мерки да територията на област Пловдив и заповед №РД-01-577/21.07.2022 г. на за директор РЗИ – Пловдив,
НАРЕЖДАМ:
I. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на община Брезово, считано от 22.07.2022 год. до 22.08.2022 год., включително, както следва:
1. Всички лица, когато се намират в лечебни заведения, аптеки, вътрешен общински транспорт на територията на община Брезово, обекти за предоставяне на социални услуги за деца и възрастни (Пенсионерски клубове по населени места, Център за обществена подкрепа – гр. Брезово и ЦНСТДБУ с. Зелениково) са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба, която се използва съгласно препоръките в Приложение № 1.
2. Всички работодатели и органи по назначаване организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения, както следва:
а) редовно проветряване и дезинфекция, съгласно алгоритъм посочен в Приложение № 2.
б) недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, главоболие, хрема, кашлица, затруднено дишане и други);
в) инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете, съгласно посоченото в Приложение № 3 и осигуряване на сапун и вода и дезинфектант.
3. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите организират дейността си по начин, който осигурява спазването на дистанция най-малко от 1,5 метра между лицата, на които се предоставят съответните услуги в помещенията и прилежащите към тях площи на открито и осигуряват дезинфектант за ръце на входа на обекта.
4. Провеждане на засилен сутрешен филтър в ДГ „Вела Благоева“ – гр. Брезово и ДГ „Роза“ с. Борец за недопускане на деца с клинични симптоми за COVID-19, както и за други остри заразни болести.
5. Провеждане на ежедневен филтър в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в социалните услуги от резидентен тип за деца за наличие на потребители и персонал с клинични симптоми за COVID-19 и отстраняване на персонала от работа до установяване на диагнозата и клинично оздравяване.
II. Временните противоепидемични мерки, определени с настоящата заповед, ще бъдат променени в зависимост от развитието на епидемичната ситуация на територията на област - Пловдив.
III. Контрол по изпълнението на настоящата заповед да се осъществява от зам-кметовете на община Брезово, кметовете и кметските наместници, РУ Раковски за спазване на противоепидемичните мерки.
IV. Заповедта да се сведе до знанието на зам.-кметовете, кметове на кметства и кметски наместници, директорите на Детски градини, Началника на РУ Раковски и заинтересовани лица.
V. Заповедта да се публикува на сайта на община — Брезово.


КМЕТ НА ОБЩИНА:
Христо Енков

Приложение №1 към т. 1 от Заповед № РД-01-577/21/07.2022 г. /.PDF формат/
21. 07.2022

СЪОБЩЕНИЕ – Заповед № РД-01-577 от 21.07.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ – Заповед № РД-01-577 от 21.07.2022 г.

Уважаеми жители на Община Брезово, моля да се запознаете със Заповед № РД-01-577 от 21.02.2022 г. на за Директор РЗИ-Пловдив с която се въвеждат временни противоепидемични мерки на територията на област Пловдив, считано от 22.07.2022г. до 22.08.2022г. включително.


От общинска администрация
Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!
21. 07.2022

Съобщения за открити процедура за провеждане на търгове и конкурси

Съобщение №704/19.07.2022 г.
Съобщение №705/19.07.2022 г.
Съобщение №706/19.07.2022 г.
Съобщение №707/19.07.2022 г.
Съобщение №708/19.07.2022 г.
21. 07.2022

Заповед пожари!!!

21. 07.2022

СЪОБЩЕНИЕ За изготвен ПУП - ПРЗ

СЪОБЩЕНИЕ
За изготвен ПУП - ПРЗ

В изпълнение на чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Общинска администрация гр. Брезово съобщава на заинтересованите лица, че е изработен и внесен в деловодството на Община Брезово: Проект за изменение на ПУП –ПРЗ на част от кв.26 по плана на с. Борец, община Брезово за УПИ IV – 328 в кв.26 по кадастралния и регулационен план на с. Борец, Община Брезово, одобрен със Заповед №05/26.01.1990г. на Кмета на Община Брезово.
С проекта се променя отреждането на УПИ IV–328 от жилищно в жилищно застрояване, обществено-обслужващи дейности, автомивка, кафене.
Обявлението за изработеният Проект за подробния устройствен план е публикувано на интернет страницата на Община Брезово, а самият проект за подробния устройствен план е на разположение в техническа служба на общината.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от получаването на нас- тоящото обявление, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация гр.Брезово.

ХРИСТО ЕНКОВ
Кмет на Община Брезово,
Go to page       >>  
Covid-19
За общината
Проект на нормативни актове
Събития
Съобщения
Търгове
гр.Брезово, п.к.4160, ул. "Г.Димитров" № 25, email: oba@brezovo.bg, факс: 03191/2031

Банкова информация: IBAN: BG86STSA93008400520000

BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/ клон Раковски

Всички права запазени. © 2009-2017 Община Брезово Дизайн и код: vsvcomputers.com |