Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ПонВтСрЧетПетСъбНед
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
 
Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.

За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНАТА И КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПРАЩАНЕ КАКТО СЛЕДВА:

IBAN: BG86STSA93008400520000
BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/
Кл. Раковски

Код за вид плащане:
Данък в/у недвижими имоти: 442100
Данък МПС: 442300
Такса за битови отпадъци: 442400
Такса за административни услуги: 448007

Декларация за политика по околната среда
Декларация за политика по качеството
Подай сигнал за корупция
Структурни фондове на ЕС
22. 05.2017

Съобщение за изготвен ПУП-ПРЗ

Общинска администрация – Брезово, Пловдивска област, съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № 289 от 22.05.2017 г. на Кмета на Община Брезово е одобрен Проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ IV-Навес за ССМ, кв. 67 по кадастралния и регулационен план на с. Зелениково община Брезово, като в:

Ø в част „РЕГУЛАЦИЯ” се променя Отреждането на УПИ IV- Навес за ССМ по КРП на с. Зелениково община Брезово на УПИ IV-Мандра, кв. 67

Ø в част „ЗАСТРОЯВАНЕ” се предвижда запазване на съществуващото застрояване и ново ниско свободно застрояване , указано с ограничителна линия на застрояване и устройствени показатели за зона „Пп”: Н ≤ 10 м; П застрояване 80 %; Кинт- до 2,5; К озеленяване 20%

На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, в 14-дневен срок от получаването на настоящото обявление, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения до Административен съд чрез Общинска администрация гр.Брезово.


инж. РАДНЬО МАНОЛОВ:
Кмет на Община Брезово


Приложение: Одобрения със Заповед № 289 от 22.05.2017 г. на Кмета на Община Брезово е одобрен Проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ IV-Навес за ССМ, кв. 67 по кадастралния и регулационен план на с. Зелениково община Брезово /.JPG формат/
22. 05.2017

Съобщение за одобрен ПУП-ПРЗ

Общинска администрация – Брезово, Пловдивска област, съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № 282 от 17.05.2017 г. на Кмета на Община Брезово е одобрен Проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на имот 001060, местност „Кооперативна нива“, землище гр.Брезово и на УПИ Х-010 от бивш стопански стопански двор №1 на гр.Брезово като: образува се нов УПИ 000442, 001060 – за земеделски нужди, ферма за отглеждане на патици в масив 1 в местността „Кооперативна нива“ в землището на гр.Брезово, община Брезово, област Пловдив като западната и южната регулационни граници съвпадат с имотните граници на имот пл. № 001060, а уличната регулация от изток и север се измества навътре в имота така, че да се образува път с габарит 9.00 м / 1.50, 6.00, 1.50/ - съответно по 4.50м от двете страни на осовата линия, по линиите надписите и зачертаванията с червена, синя и зелена линия и коти в черен цвят за Плана на регулация. В част застрояване се предвижда запазване на съществуващото в УПИ Х- 442 застрояване и ново свободно застрояване, указано с червена, прекъсната, ограничителна линия на застрояване на в зона Пп с устройствени показатели: Н-до 3 етажа: Плътност – 80%: Кинт – 2.5: Озеленяване – 20%

На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, в 14-дневен срок от получаването на настоящото обявление, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения до Административен съд чрез Общинска администрация гр.Брезово.

22.05.2017 г.
инж. Радньо Манолов
Кмет на Община Брезово


Приложение: Одобрения със Заповед № 282 от 17.05.2017 г. на Кмета на Община Брезово е одобрен Проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на имот 001060, местност „Кооперативна нива“, землище гр. Брезово и на УПИ Х-010 от бивш стопански стопански двор №1


22. 05.2017

Наредба за изменение и допълнение на наредба за правомощията на кмета на общината по управление на общинските пътища

Съгласно чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок до 23 юни, Община Брезово чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на e-mail адрес: oba@brezovo.bg или в деловодството на Община Брезово, ул. „Георги Димитров” № 25

Пълен текст на наредба за изменение и допълнение на наредба за правомощията на кмета на общината по управление на общинските пътища /.PDF формат/
19. 05.2017

Поздравителен адрес17. 05.2017

Обява за публични търгове с тайно наддаване - Заповед № 278 от 16.05.2017 г.

ОБЩИНА Б Р Е З О В О , ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
гр.Брезово, ул.»Г.Димитров» №25, тел: 03191/22-50 ,факс:03191/20-31
О Б Я В А
На основание чл.78 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, в изпълнение на заповед №278 от 16.05.2017 год. на Кмета на община Брезово
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-Б Р Е З О В О
О Б Я В Я В А :

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ :


за предоставяне под аренда за срок до 20 /двадесет/ стопански години на описаните по-долу общински земеделски земи в землището на с.Върбен, а именно:
1. Поземлен имот №015019, НТП:нива с площ 1,754 дка, местност „СУЮТЧУШКА МОГИЛА”, VІІІ категория,
2. Поземлен имот №015033, НТП:нива с площ 4,612 дка, местност „СУЮТЧУШКА МОГИЛА”, VІІІ категория.
3 Поземлен имот № 01746, НТП:друга неизползвана нива с площ 62,135 дка, местност „ВЕХТИ ЛОЗЯ/ПИРАМИД”, Х категория.
Условия за участие. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон, които отговарят на изискванията на чл. 79 от НРПУРОИ.
Началните тръжни цени за участие в търга са както следва:
1 Поземлен имот № 015019 - 15 лева на декар за една стопанска година.
2 Поземлен имот № 015033 -15 лева на декар за една стопанска година.
3.3 Поземлен имот № 017467 -15 лева на декар за една стопанска година.
Депозита за участие в търга, както следва:
1 За поземлен имот № 015019 - 50,00 лева.
2 Поземлен имот № 015033 -50,00 лева.
3 Поземлен имот № 017467 -20,00 лева.
Срок за заплащане на депозита – до 16,00 часа на 06.06.2017 г. включително. Депозитът се заплаща в български лева, в касата на общината. В случай, че участника кандидатства за повече от един имот, към квитанцията за внесения депозит се прилага опис на имотите, за които кандидатства.
Място и срок за получаване на документите за участие в търга. Документи за участие в търга могат да бъдат получени в Община Брезово, ул.”Георги Димитров” №25, етаж 2, отдел СИРО”, всеки работен ден от 8,00 до 16,30 ч. в срок до 05.06.2017 г. включително.
Място и срок за подаване на документите за участие в търга. Документи за участие в търга се подават в Общинска администрация Брезово, ул. “Георги Димитров” № 25, ет.2, деловодство, всеки работен ден от 8.00 до 16,00 ч. в срок до 06.06.2017 г. включително.
Информация за земите – обект на търга е изложена на информационните табла в сградите на Община Брезово и съответното кметство и на сайта на община Брезово.
Търгът ще се проведе в сградата на Община Брезово в гр.Брезово, ул.”Георги Димитров” №25, ІV етаж, Заседателна зала на 07.06.2016 г. /сряда/ от 15.30 часа .
При неявяване на кандидати на първата дата повторен търг при същите условия, да се проведе на 14.06.2016 год. /сряда/.
В случаите, когато от няколко участници е предложена една и съща цена за даден имот, между тях се провежда търг с явно наддаване с начална цена – предложената от кандидатите, като стъпката за наддаване е в размер на 5,00 лв.(пет лева) .
Условия за плащане на цената на арендната вноска. Плащанията се извършват в български лева, в срокове и при условия, съгласно клаузите на образците на договорите, одобрени с настоящата заповед.
Арендната вноска се заплаща в касата на община Брезово или по банков път по сметка на Община Брезово, Банка ДСК – ЕАД Раковски, офис Брезово, IBAN BG86 STSA93008400520000, BIC STSABGSF, КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ 444200.
Съгласно решение № 222, взето с протокол №21 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено на 27.04.2017 год. арендатора за своя сметка може да изменя начина на трайно ползване на арендованите имоти.
При сключването на договорите за отдаване на земи от ОПФ под аренда годишната арендна вноска цена за стопанската 2017/2018 год. се заплаща при подписване на договора, а за всяка следваща година в срок до 30.09.
Допълнителните условия към участниците както и необходимите документи за участие в търговете ще бъдат подробно описани в тръжните документи.
За справки и допълнителна информация на тел:03191/23-39, кметствата на чиято територия се намират имотите и на официалния сайт на община Брезово.


ИНЖ.РАДНЬО МАНОЛОВ /п/
Кмет на община Брезово
Отиди на страница       >>  
За общината
Проект на нормативни актове
Събития
Съобщения
Търгове
гр.Брезово, п.к.4160, ул. "Г.Димитров" № 25, email: oba@brezovo.bg, факс: 03191/2031

Банкова информация: IBAN: BG86STSA93008400520000

BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/ клон Раковски

Всички права запазени. © 2009-2017 Община Брезово Дизайн и код: vsvcomputers.com |