Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ПонВтСрЧетПетСъбНед
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 
 
Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.

За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНАТА И КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПРАЩАНЕ КАКТО СЛЕДВА:

IBAN: BG86STSA93008400520000
BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/
Кл. Раковски

Код за вид плащане:
Данък в/у недвижими имоти: 442100
Данък МПС: 442300
Такса за битови отпадъци: 442400
Такса за административни услуги: 448007


Декларация за политика по околната среда
Декларация за политика по качеството
Подай сигнал за корупция
Структурни фондове на ЕС
12. 02.2018

Информационна среща

06. 02.2018

Помогнете в името на живота!

06. 02.2018

ПРАЗНИК НА ВИНОТО

26. 01.2018

Обявление

Община Брезово, Пловдивска област на основание чл.128,ал.2 ЗУТ съобщава, че е изготвен Подробен Устройствен План- Парцеларен План /ПУП-ПП/ за трасе на напоителен тръбопровод от микроязовир- ПИ 000029 по КВС на с.Дрангово до ПИ 034075 по КВС на с.Върбен, община Брезово. Трасето на тръбопровода преминава през ПИ 000028, 000044 и 000046 в землището на с.Дрангово и достига до ПИ 034075 в землището на с.Върбен, община Брезово.
Проектът за ПУП-ПП е изложен в отдел „АТОНО” в сградата на Община Брезово, ул.”Г.Димитров”№25.

На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Общинска администрация гр.Брезово в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“- бр.9 от 26.01.2018 г.
23. 01.2018

Проект на Правилник за изменение на правилника за организацията и дейността на Общински съвет Брезово

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРЕЗОВО, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО, Приет с решение №5, взето с протокол №3 от 26.11.2015 г.

Проект !


Вносител: инж. Стоян Минчев – Председател на ОбС-Брезово

Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, от публикуване на настоящото на интернет страницата на община Брезово се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Правилник на e-mail адрес: obs@brezovo.bg, oba@brezovo.bg или в деловодството на Община Брезово , ул. „Георги Димитров” No 25.


МОТИВИ:

I. ОБОСНОВКА ЗА КОНКРЕТНАТА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОМЯНА НА ПРАВИЛНИКА.
С писмо изх.№ 16384/2017 г. от 12.01.2018 г. на Окръжна прокуратура – Пловдив до Кмета на Община Брезово и до Председателя на Общински съвет Брезово е получено становище с подробни мотиви за противозаконност на нормата на чл.15, т.20 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Брезово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на община Брезово, както и предложение за отмяна или промяна на посочената норма, а именно:

Пълен текст на проекта /.PDF формат/
Отиди на страница       >>  
За общината
Проект на нормативни актове
Събития
Съобщения
Търгове
гр.Брезово, п.к.4160, ул. "Г.Димитров" № 25, email: oba@brezovo.bg, факс: 03191/2031

Банкова информация: IBAN: BG86STSA93008400520000

BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/ клон Раковски

Всички права запазени. © 2009-2017 Община Брезово Дизайн и код: vsvcomputers.com |