Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.

За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНАТА И КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПРАЩАНЕ КАКТО СЛЕДВА:

IBAN: BG86STSA93008400520000
BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/
Кл. Раковски

Код за вид плащане:
Данък в/у недвижими имоти: 442100
Данък МПС: 442300
Такса за битови отпадъци: 442400
Такса за административни услуги: 448007
Декларация за политика по околната среда
Декларация за политика по качеството
Подай сигнал за корупция
Структурни фондове на ЕС
08. 12.2016

План-сметка за 2017 година за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения; чистота на териториите за обществено ползване

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От инж. Радньо Манолов - Кмет на Община Брезово


Относно: План-сметка за 2017 година за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване;
обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения: чистота на териториите за обществено ползване

Уважаеми дами и господа Общински съветници.
■ Съгласно чл.66. ал.1 от ЗМДТ Общинският съвет следва да определи таксата за битови
отпадъци за 2017 г.. въз основа на одобрена план-сметка, включваща необходимите разходи за:
а) осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други:
б) събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им:
в) проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 н 64 от Закона за управление на отпадъците:
г) почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.
Предложената на Вашето внимание план-сметка е съставена въз основа на следното:

Пълен текст на плана /.PDF формат/

21. 11.2016

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Брезово

Наредба за изменение и допълнение
на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Брезово

§ 1. Създава раздел VII „Данък върху таксиметров превоз на пътници“ с чл. 61 - 62:

„Раздел VII
Данък върху таксиметров превоз на пътници


Чл. 61. (1) Данъчно задължените лица, посочени в този раздел, се облагат с данък върху таксиметров превоз на пътници за извършваната от тях или от тяхно име дейност по таксиметров превоз на пътници.
(2) Данъчно задължени лица по този раздел са превозвачите, притежаващи удостоверение за регистрация, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, и разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, издадено от кмета на Община Брезово по Закона за автомобилните превози.
Чл. 62. (1) Годишният размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници е в размер на 300 лева.
(2) Данъкът върху таксиметров превоз на пътници по ал. 1 се дължи от данъчно задължените лица за всеки отделен автомобил, за който е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници.”
§ 2. Измененията и допълненията в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Брезово са приети с решение № ........, п-л № ...../2016г. и влизат в сила от 01.01.2017г.

Мотиви /.PDF формат/
21. 11.2016

Честит празник

21 ноември Светата Православната църква чества празника Въведение Богородично - Деня на християнското семейство и младеж

Нека този празник бъде благословение за вашия дом и в тази светла люлка да израснат здрави и щастливи деца, които да бъдат творци на нов живот, живот на мир, любов и напредък.

Пожелавам Ви бъдете здрави и пазете духа на българските традиции и обичаи.

Честит празник!Инж. Радньо Манолов

Кмет на община Брезово
15. 11.2016

Обява10. 11.2016

Заповед № 811/09.11.2016 г.

З А П О В Е Д

№ 811
гр.Брезово, 09.11.2016 г.


На основание чл.44, ал.1, т.4 и ал.2 от ЗМСМА, и с цел осигуряване на нормална обстановка по време на втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на Републиката,

З А Б Р А Н Я В А М:


Продажбата и употребата на алкохолни напитки в търговските обекти и заведенията за хранене и развлечения, а така също и тяхната консумация на други обществени места на територията на община Брезово в деня на втори тур на изборите 13 ноември 2016г. от 06.00 часа до 20.00 часа, както и провеждането на масови мероприятия на същия ден, при които могат да възникнат предпоставки за нарушаване на обществения ред.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на гражданите, като бъде обявена на официалната интернет страница на община Брезово.

Препис от заповедта да се връчи на лицата извършващи търговска дейност в магазините и заведенията предлагащи спиртни напитки и кметовете и км.наместници за сведение и изпълнение.

Заповедта да се връчи на началника на РУ „Полиция” гр.Раковски за сведение, упражняване на контрол и налагане на санкции на нарушителите.
КМЕТ НА ОБЩИНА: /п/
инж. Радньо Манолов
Отиди на страница       >>  
гр.Брезово, п.к.4160, ул. "Г.Димитров" № 25, email: oba@brezovo.bg, факс: 03191/2031

Банкова информация: IBAN: BG86STSA93008400520000

BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/ клон Раковски

Всички права запазени. Община Брезово, 2009. | Дизайн и код: Светлин Власов |