Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.

За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНАТА И КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПРАЩАНЕ КАКТО СЛЕДВА:

IBAN: BG86STSA93008400520000
BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/
Кл. Раковски

Код за вид плащане:
Данък в/у недвижими имоти: 442100
Данък МПС: 442300
Такса за битови отпадъци: 442400
Такса за административни услуги: 448007
Декларация за политика по околната среда
Декларация за политика по качеството
Подай сигнал за корупция
Структурни фондове на ЕС
26. 08.2016

Пленер - 2016 г. "БРЕЗОВО - ЗЕМЯ НА ХУДОЖНИЦИ"19. 08.2016

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

I. Информация за контакт с възложителя:
1. Име, ЕГН, местожителство, гражданство на
възложителя - физическо лице, седалище и единен
идентификационен номер на юридическото лице.- „ХРИС - 99” ЕООД, ЕИК 115307180, със седалище и адрес на управление с.Златосел, община Брезово, област Пловдив, ул.Втора, управител Вера Рангелова Христакева
2. Пълен пощенски адрес: гр.Пловдив, ул.Райко Даскалов № 72
3. Телефон, факс и e-mail.: 0888 824 074, nakoeva@abv.bg
4. Лице за контакти: инж.Недялка Коева гр.Пловдив, ул.Райко Даскалов 72, тел.638972

II. Характеристики на инвестиционното предложение:

Строителство на стоманено – стъклена оранжерия със система за капково напояване върху площ от 4000 кв.м. в поземлен имот № 081032 по КВС на с.Златосел, община Брезово, област Пловдив.
Ще се проектира и изгради нова оранжерия за производство на зеленчуци.

Пълен текст на документа /.PDF формат/
15. 08.2016

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС
I. Информация за контакт с възложителя:
1. Име, ЕГН, местожителство, гражданство на
възложителя - физическо лице, седалище и единен
идентификационен номер на юридическото лице.- „БИОЛЕТ ИНВЕСТ”ООД, ЕИК 160113701, със седалище и адрес на управление с.Чоба, община Брезово, област Пловдив, ул.Ленин , Консервен цех, управител Павел Панайотов Бончев
2. Пълен пощенски адрес: гр.Пловдив, ул.Райко Даскалов № 72
3. Телефон, факс и e-mail.: 0888 824 074, nakoeva@abv.bg
4. Лице за контакти: инж.Недялка Коева гр.Пловдив, ул.Райко Даскалов 72, тел.638972

II. Характеристики на инвестиционното предложение:

Строителство на стоманено – стъклена оранжерия със система за капково напояване върху площ от 14400 кв.м. в ПИ 1221, УПИ І- ХВПК, кв.2 по ПУП на с.Чоба, община Брезово, област Пловдив.
Ще се проектира и изгради нов оранжериен комплекс за производство на зеленчуци, основно чери домати.

Пълен текст на документа /.PDF формат/
09. 08.2016

НАРЕДБА ЗА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

НАРЕДБА ЗА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

ВНОСИТЕЛ: ИНЖ. РАДНЬО МАНОЛОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО


ПРОЕКТ!


Съгласно чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни, Община Брезово чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на e-mail адрес: oba_brezovo@abv.bg или в Деловодството на Община Брезово, ул. „Георги Димитров” № 25

МОТИВИ: Съгласно чл. 346 от Закона за предучилищното и училищното образование ( ЗПУО ) във всяка община се създава регистър на общинските детски градини, като обстоятелствата и реда за вписване се определя с наредба на общинския съвет. Съгл. §31 от ЗПУО подзаконовите актове се издават или приемат в срок до един месец от влизането на закона.

Пълен текст на наредбата /.DOC формат/
08. 08.2016

Hаредба за записване, преместване и отписване в общинските детски градини в община Брезово, област Пловдив

НАРЕДБА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ПРЕМЕСТВАНЕ И ОТПИСВАНЕ В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА БРЕЗОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

ВНОСИТЕЛ: ИНЖ. РАДНЬО МАНОЛОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО


ПРОЕКТ!


Съгласно чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни, Община Брезово чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на e-mail адрес: oba_brezovo@abv.bg или в Деловодството на Община Брезово, ул. „Георги Димитров” № 25

МОТИВИ: Съгласно чл.59, ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование условията и редът за записване, преместване и отписване на деца в общинските детски градини се регламентират с наредба на общинския съвет


ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1 С тази наредба се определят правилата за записване, преместване и отписване в общинските детски градини съгл. чл.59, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО)
Чл.2 Предучилищното образование се осъществява от детските градини, а задължителното предучилищно образование - и от училищата, които могат да осигурят условия за това, при условията и по реда на Наредба № 5 от 03.06.2016г. и на държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини и училищата
Чл.3 Разпоредбите на тази наредба се прилагат съответно от училищата, които осъществяват задължително предучилищно образование
Чл.4 Предучилищното образование се осъществява при осигурена среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на детето, както и възможности за опазване на физическото и психическото му здраве.
Чл.5 Предучилищното образование осигурява възпитание, социализиране, обучение и отглеждане на децата до постъпването им в I клас.


Пълен текст на наредбата /.PDF формат/
Отиди на страница       >>  
гр.Брезово, п.к.4160, ул. "Г.Димитров" № 25, email: oba@brezovo.bg, факс: 03191/2031

Банкова информация: IBAN: BG86STSA93008400520000

BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/ клон Раковски

Всички права запазени. Община Брезово, 2009. | Дизайн и код: Светлин Власов |